Categories

Google +

Miernik motoryzacyjny - Multimetr MS6231 - Profesjonalny miernik warsztatowy

  • Code: R-31G
  • Weight: 0.6 kg
  • Availability: Exists Exists
  • Manufacturer: Mierniki-Wskaźniki-Zegary i przyrządy pomiarowe
  • Gross price: £29.09 / szt.
  • (Net Price: £23.65 / szt.)
  • szt.
  • Tell a friend
| more

Multimetr samochodowy - Zautomatyzowany miernik uniwersalny z Pomiarem kąta zapłonu, obrotów silnika Funkcje DATA-Hold, MAX.H,

Autorange Digital Engine Analyzer

DESIGNED TO INTERNATIONAL SAFETY STANDARD IEC61010-1 CAT III 600V

 

Multimetr samochodowy MS6231 jest niezbędnym urządzeniem w każdym warsztacie samochodowym. Przydatny przy większości pomiarów w diagnostyce pojazdów. Dodatkowa funkcjonalność taka jak pomiar kąta rozwarcia styków przerywacza czy wbudowany tachometr podnosi walory użytkowe miernika.

Wyświetlacz LCD 1999

Klasa izolacji CAT III 600V

Wybór zakresu automatyczny

Zakres napięciowy DC 200m/2/20/200/600 V ± 0,7%

Zakres napięciowy AC 200m/2/20/200/600 V ± 0,8%

Zakres prądowy DC 2/10 A ± 2,0%

Zakres prądowy AC 2/10 A ± 3,0%

Pomiar rezystancji 200/2k/20k/200k/2 M ± 1,2%. 20 M ± 2,0%

Pomiar temperatury -20 °C ÷ 1000 °C ± 3,0%

DWELL 4/6/8 CYL ± 3 stopnie

TACH 4/6/8 CYL ± 2 %

Sygnalizacja akustyczna tak

Test diody tak

Pamięć odczytu tak

Pomiar wartości maksymalnych tak

Podświetlanie LCD tak

Automatyczne wyłączenie tak

Zasilanie 3x bateria 1,5V AAA

Wymiary 158x74x31 mm

Waga 220g

Producent Mastech

Wstęp

Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania,

parametrów technicznych oraz konserwacji multimetru samochodowego MS6231.

Multimetr ten może być stosowany do następujących pomiarów:

- napięcia stałego (DC) i przemiennego (AC);

- prądu stałego (DC) i przemiennego (AC);

- rezystancji;

- ciągłości obwodu;

- temperatury;

- DWELL;

- TACH;

- testu diody.

Bezpieczeństwo użytkowania

Prezentowany przyrząd pomiarowy został zaprojektowany w trosce o bezpieczeństwo użytkownika i

zapewnia poprawną pracę pod warunkiem przestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji.

Przyrząd posiada deklarację zgodności CE producenta.

Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów należy zapoznać się z instrukcją obsługi, ze

wszystkimi symbolami znajdującymi się na przyrządzie oraz z ich znaczeniem.

W celu zapewnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa obsługi przyrządu należy zastosować

się do poniższych zasad:

– Przyrząd należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób niepowołanych.

– Jeżeli przyrząd zostanie przeniesiony z miejsca o niŜszej temperaturze do miejsca o wyższej

temperaturze, wówczas wewnątrz przyrządu może się skroplić para wodna uniemoŜliwiając jego

prawidłowe funkcjonowanie i dlatego naleŜy odczekać, aŜ wilgoć odparuje.

– Przed przystąpieniem do konserwacji przyrządu i montaŜu elementów wymienialnych przyrządu

takich jak: baterie, bezpieczniki i inne, naleŜy bezwzględnie odłączyć od przyrządu wszystkie

przewody łączące z innymi urządzeniami.

– Nie naleŜy przekraczać dopuszczalnych wartości pomiarowych mierzonej wielkości nie tylko ze

względu na błędy pomiaru i moŜliwość uszkodzenia przetworników pomiarowych, ale przede

wszystkim ze względów bezpieczeństwa uŜytkownika.

– Zabrania się uŜywania przyrządu w obszarach duŜej wilgotności, zasolenia, działania oparów

toksycznych, łatwopalnych lub Ŝrących.

– Nie uŜywać przyrządu przy widocznych uszkodzeniach lub gdy przewody są uszkodzone lub

zuŜyte. Przewody pomiarowe naleŜy wymienić na nowe o takich samych parametrach przekroju i

izolacji, a przyrząd naleŜy oddać do autoryzowanego serwisu.

– Przy pomiarach elektrycznych nie dotykać nie wykorzystanych gniazd i końcówek przyrządu.

– Jeśli wartość pomiaru jest nieznana, pomiar naleŜy rozpocząć od największego zakresu

pomiarowego.

– W celu zmiany wielkości mierzonej, przed przełączeniem przełącznika naleŜy odłączyć końcówki

pomiarowe.

– Nie mierzyć rezystancji obwodów znajdujących się pod napięciem.

– W przypadku pomiaru długich linii lub pojemności pomiar moŜe być wykonany dopiero po

całkowitym rozładowaniu ładunku elektrostatycznego.

Symbole i oznaczenia związane z bezpieczeństwem uŜytkowania znajdujące się na obudowie

miernika:

OSTRZEśENIE: Przed uruchomieniem przyrządu lub wykonaniem

pomiaru naleŜy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi. Nie

zastosowanie się do tego polecenia moŜe spowodować uszkodzenie

lub zniszczenie multimetru.

Oznaczenie końcówek i wejść, na których moŜe występować napięcie

o niebezpiecznej wartości.

Podwójna izolacja (II klasa bezpieczeństwa).

CE Zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej.

3

1. Zawartość opakowania

- multimetr MS6231,

- przewody pomiarowe,

- angielska wersja instrukcji obsługi,

- niniejsza wersja instrukcji obsługi.

Podczas dostawy naleŜy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku

stwierdzonych uszkodzeń naleŜy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŜ o

sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŜej zamieszczoną listą.

2. Zawartość instrukcji

Instrukcja ta zawiera opis multimetru samochodowego z procedurą instalacji, konfiguracji

i uŜytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia naleŜy dokładnie przeczytać całość

tej instrukcji a w szczególności punkty poświęcone bezpieczeństwu. Nie zastosowanie się do tego

zalecenia jak i do innych uwag zawartych w niniejszej instrukcji moŜe spowodować uszkodzenie lub

zniszczenie przyrządu.

3. Charakterystyka ogólna

1) Maksymalna wartość mierzonego napięcia: 600V DC lub AC;

2) Wybór zakresu: automatyczny;

3) Typ baterii: 1,5V x 3 AAA;

4) Wyświetlacz: LCD, rozmiar 16mm, maksymalne wskazanie 1999, zmiany stanu co około 0,4 sek;

5) Wskazanie przekroczenia zakresu pomiarowego: wyświetlany symbol “OL”;

6) Wskazanie polaryzacji: symbol "-" wyświetlany automatycznie;

7) Maksymalna wysokość pracy: 2000m;

8) Zakresy temperatur: pracy: 0°C ... 40°C; przecho wywania :-10°C ... 50°C;

9) Wskaźnik stanu baterii: wyświetlany symbol ; ;

10) Waga: około 110g;

11) Wymiary: 208x38x28mm;

12) Automatyczne wyłączanie po 15 minutach.

4. Budowa urządzenia

1) Wyświetlacz LCD

2) Przycisk ON/OFF

3) Przycisk RANGE

4) Przycisk FUNC

5) Przełącznik funkcji

6) Gniazdo 10A

7) Gniazdo INPUT

8) Gniazdo COM

9) Panel urządzenia

10) Przycisk .

11) Przycisk DATA-H

12) Przycisk MAX.H

AUTO/MANUAL RANGE

DATA HOLD

MAXIMUM VALUE MEASUREMENT

BACK LIGHT

AUTO POWER OFF

DISPLAY: I 999 COUNTS

DWELL:4/6/8CYL ± 3%

TACH: 4/6/8CYL ± 2%

DC VOLTAGE: 200m/2/20/200/600V ± 0,7%

AC VOLTAGE: 200m/2/20/200/600V ± 0,8%

DC CURRENT: 2/10A ± 2,0%

AC CURRENT 2/10A ± 3,0%

DC CURRENT (WITH CLAMP OPTIONAL):

200/2000A (0,1 mV/0,1A) ± 1,2%

AC CURRENT (WITH CLAMP OPTIONAL):

200/2000A (0,1 mV/0,1A) ± 1,5%

RESISTANCE: 200/2k/20k/200k/2MΩ ± 1,2%, 20MΩ ± 2%;

TEMPERATURE:

- 20°C – 1000°C ±3,0%, 0°F ~ 1800°F ±3,0%

CONTINUITY TEST

DIODE TEST

POWER: 1,5V (3 x AAA)’;

SIZE: 158 x 74 x 31mm

WEIGHT: APPROX ~ 220g (INCLUDING BATTERY).