Kategorie

Google +

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU internetowego http://sklep.auto-bajer.pl

WARUNKI OGÓLNE

1 . Sklep internetowy firmy www.auto-bajer.pl , dostępny na stronie internetowej pod adresem http://sklep.auto-bajer.pl umożliwia dokonywanie zakupów na odległość, poza siedzibą sklepu, za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym „auto-bajer" są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

3 . Brak ceny przy danym produkcie oznacza, że jest on aktualnie niedostępny , a sprzedawca nie zna jego aktualnej ceny. Zamówienie takiego produktu może być zrealizowane jedynie po indywidualnym uzgodnieniu ze sprzedającym ceny detalicznej za dany produkt, a sprzedaż może się odbyć jedynie po potwierdzeniu przez kupującego transakcji, co oznacza akceptację ceny – sprzedaż takiego produktu odbędzie się w formie PRZEDPŁATY – płatnej na konto bankowe sklepu w PKO BP SA: 50 1020 5558 1111 1163 7740 0030 dane: Jerzy Jońca F.H.P.U, 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 41

4 . W przypadku produktów "Na zamówienie", przed dokonaniem zapłaty za taki produkt - w formie PRZEDPŁATY , klient – zamawiający go, zobowiązany jest upewnić się u sprzedawcy ( auto-bajer@auto-bajer.pl ), czy dany produkt jest osiągalny i w jakim terminie. W przeciwnym przypadku może się okazać, że produkt "Na zamówienie" nie będzie dla sprzedawcy osiągalny i zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane – zostanie anulowane, bez jakichkolwiek konsekwencji dla sprzedawcy. Brak ceny przy produkcie może także oznaczać chwilowy jego brak, co może uniemożliwić dokonanie transakcji handlowej.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5. Podany przez klienta adres email, jak i numer telefonu, może zostać wykorzystany przez sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia – sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych danych, szczególnie w przypadku formy sprzedaży „POBRANIE ” - płatność przy odbiorze produktu. 

6. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego przez klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez sklep internetowy http://sklep.auto-bajer.pl (www.auto-bajer.pl) na stronie internetowej sklepu.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, „auto-bajer" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane, np. błędy w zamówieniu, takie jak: błędny adres email, błędny lub niepełny adres wysyłki czy błędny lub brak nr telefonu kupującego.

9. Zakupione towary będą wysyłane na adres wskazany w formularzu zamówień w rubryce DANE KLIENTA lub w rubryce ADRES WYSYŁKI - jeśli jest on inny niż dane klienta – przewidywany termin realizacji zamówienia - wysyłki - do 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz tzw. długich weekendów) od daty POTWIERDZENIA – odesłania zwrotnego emaila potwierdzającego zakup po złożonym zamówieniu internetowym, a w przypadku wybrania formy zapłaty PRZEDPŁATA - termin realizacji zamówienia - wysyłki do 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz tzw. długich weekendów) od daty zaksięgowania dokonanej wpłaty na koncie sklepu w PKO BP SA: 50 1020 5558 1111 1163 7740 0030 dane: Jerzy Jońca F.H.P.U, 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 41 - personel sklepu dołoży wszelkich starań, by wysyłka zamówionego towaru nastąpiła w możliwie najkrótszym czasie - nie później jednak, niż do 3 dób roboczych po złożeniu zamówienia / zaksięgowania należności.

10. Klient, w stosunku do większości oferowanych produktów, posiada prawo wyboru sposobu zapłaty i dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia, np. przesyłka pocztowa z Przedpłatą, za Pobraniem, kurier – tylko Przedpłata, itd. o ile przy danym produkcie nie ma informacji o sposobie zapłaty za niego i wysyłki, wymaganej przez sprzedającego.

11. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę i nie podlegają zwrotowi, w przypadku ewentualnego odstąpienia od zawartej umowy zakupu = rezygnacji z zakupu i zwrotowi produktu do sprzedawcy, przysługujace Konsumentowi.

W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je „auto-bajer", opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sprzedawcę - „auto-bajer".
UWAGA:
Jeden klient (kupujący) może w ramach jednej opłaty za przesyłkę, realizowaną na jeden adres dostawy, zakupić dowolną ilość produktów, pod warunkiem, że zaznaczony przez Kupującego w formularzu zamówienia koszt przesyłki produktów, związany z ich sumaryczną wagą, czy gabarytami, jest zgodny z ich rzeczywistymi parametrami, jeśli nie, sprzedawca gwarantuje sobie możliwość podwyższenia kosztów przesyłki do ich realnej wartości, o czym sprzedawca poinformuje kupującego i uzyska na to jego akceptację - potwierdzenie - drogą e-mail.

12. Przesyłki „Za POBRANIEM” – płatne przy odbiorze, realizowane będą tylko po potwierdzeniu przez kupującego złożonego zamówienia – tj. po odesłaniu automatycznego e-maila z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zamówienia internetowego, traktowane jest równoznacznie z zawarciem umowy cywilno-prawnej Kupna-Sprzedaży i zobowiązuje kupującego do odbioru dostarczonej pod wskazany adres przesyłki i uregulowanie za nią uzgodnionej w zamówieniu należności – płatnej u dostawcy przesyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki Pobraniowej w ustawowym czasie, przesyłka Pobraniowa wysłana do klienta i nie odebrana, zostanie zwrócona do nadawcy = sprzedawcy, który ponosi za to dodatkowy koszt za zwrot nieodebranej przesyłki.
W przypadku nieodebrania przez kupującego i zwrotu przesyłki Pobraniowej, sprzedawca „auto-bajer” wystąpi do Kupującego z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów wysyłki i zwrotu nieodebranej przesyłki Pobraniowej - zgodnie z obowiązującym przepisami kodeksu cywilnego.
Jeśli kupujący dobrowolnie, po wezwaniu od sprzedającego, nie ureguluje poniesionych przez sprzedawcę kosztów wysyłki i zwrotu nieodebranej przesyłki, sprzedawca wystąpi na drogę sądowa, w postępowaniu cywilnym, z żądaniem o jej zwrot, przy czym koszty postępowania sądowego zostaną przeniesione na kupującego.

REKLAMACJE i ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

13. Niektóre towary oferowane w „auto-bajer", objęte są gwarancją producenta lub importera, a jeśli takowej nie ma, to w przypadku wadliwego funkcjonowania urządzeń lub niezgodności towaru z umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne, w tym ustawy o sprzedaży konsumenckiej i obowiązujące w tej kwestii przepisy prawa polskiego ( ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1176 ).

14. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sklepem „auto-bajer" pisemnie i opisać stwierdzoną usterkę zakupionego produktu, a w tym opisać w jakim termini, w jakich okolicznosciach i co stwierdzono, w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania produktu:

- drogą elektroniczną email: auto-bajer@auto-bajer.pl
- listownie, adres do korespondencji: „auto-bajer” , ul. Bokserska 41, 02-690 Warszawa.

Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego, osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym lub paczką zwykłą, w zależności od wielkości i wagi reklamowanego produktu. W przypadku korzystania z warunków gwarancji produktu, zastosowanie mają wszelkie zapisy ujęte w karcie gwarancyjnej produktu, o ile dany produkt objęty był gwarancją, w tym sposób i termin załatwienia reklamacji w oparciu o gwarancję na zakupiony produkt.

Skorzystanie z warunków gwarancji nie ogranicza innych uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa polskiego, w tym przepisów o niezgodności towaru z umową.

15. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny i dokonać zwrotu zakupionego towaru nie posiadającego cech użycia, w oryginalnym opakowaniu w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru - data pokwitowania odbioru towaru. Za pierwszy dzień uważa się dzień odbioru zakupionego towaru. Klient ma obowiązek poinformowania sprzedawcy o fakcie odstąpienia od umowy zakupu = rezygnacji z zakupu, pisemnie, bez podawania przyczyny.

16. Zwrot należności za zakupiony i zwrócony towar, bez poniesionych przez konsumenta kosztów dostawy jak i odesłania produktu, odbywa się na wskazany przez odstępującego od umowy konsumenta rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do sprzedawcy zwracanego produktu (do sklepu "auto-bajer" 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 41).

17. Zwrot zakupionego towaru odbywa się na koszt Konsumenta odstępujacego od umowy zakupu - koszt ten nie podlega zwrotowi, jest kosztem konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz.271).

PODSTAWY PRAWNE:

Główne założenia firmy „auto-bajer” postulują bezpieczne zakupy Klientów z gwarancją dostarczenia towaru na czas, możliwości zrezygnowania z zakupu bez podania przyczyny, możliwości reklamowania towaru na podstawie niezgodności z umową, możliwości reklamowania towaru w okresie gwarancji (jeśli na produkt jest udzielona gwarancja) i wreszcie możliwości wymiany towaru na inny, w momencie, gdy rozmiar wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy.

Dajemy ponadto zapewnienie, iż w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości ze strony Klienta, służymy pełną informacją o statusie przyjętych zamówień, a także o sposobach rezygnacji z zakupu lub reklamacji towaru.

I. Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 10 dni licząc od daty odbioru towaru, jest gwarantowane przez Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) i polega na złożeniu stosownego oświadczenia woli w wyżej wymienionym terminie, a następnie na wysłaniu towaru na własny koszt w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.

Zwracany towar musi być w niezmienionym stanie, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu, wraz z oryginalnym paragonem lub kopią faktury - wystawionej na życzenie konsumenta przez sprzedawcę.

Pieniądze - Wartość produktu - zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Koszt dostawy i zwrotu towaru nie podlega zwrotowi - jest kosztem konsumenta.

Koszty operacji bankowych, poniesionych przez Konsumenta przy dokonywaniu przelewów za dokonany zakup nie podlegają zwrotowi.

Prawo do zwrotu towaru, w oparciu o ww. Ustawę nie dotyczy podmiotów gospodarczych - uprawnienie to dotyczy Konsumentów.

Prawo do zwrotu nie obejmuje towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

II. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

Gwarancja jest dobrowolnym aktem producenta produktu i nie wszystkie oferowane produkty są nią objęte.

Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze sklepu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres firmy.

Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, firma „auto-bajer” jest zobowiązana do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni.

Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy (nie ma ustawowego terminu naprawy produktu po uznaniu reklamacji produktu jako zasadnej).

Gwarancja "door to door"

W przypadku produktów sygnowanych gwarancją "od drzwi do drzwi", uszkodzony sprzęt zostaje odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. Klienci nie ponoszą wówczas żadnych kosztów związanych z transportem i ubezpieczeniem przesyłki.

Zgłoszenie gwarancji odbywa się wówczas w następujący sposób: 1. Prosimy o kontakt z naszym konsultantem oraz dokładne opisanie zaistniałej usterki. 2. Serwis ustala, czy wymianie lub naprawie podlega cały sprzęt, czy tylko uszkodzony element. 3. Serwis lub nasi konsultanci kontaktują się z Państwem, ustalają szczegóły i termin przybycia kuriera. 4. Odebrany sprzęt jest naprawiany bądź wymieniany na nowy i odesłany pod ten sam adres w terminie zazwyczaj do dwóch tygodni, z możliwością przedłużenia, w przypadku, że naprawa lub pozyskanie reklamowanego przez sprzedawcę będzie wymagać wiecej czasu.

III. Niezgodność towaru z warunkami umowy

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej" oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Firma „AUTO-BAJER” jest zobowiązana do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą sklepu i podaniem przyczyny reklamacji.

Kolejnym etapem jest wysłanie na adres firmy, towaru w niezmienionym stanie wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Przesyłki o dużej wadze lub gabarytach powinny być wysłane po uzgodnieniu z obsługą sklepu - firmą kurierską.

Przesyłki wysyłane na koszt firmy „AUTO-BAJER” nie będą odbierane i zostaną zwrócone do nadawcy.

Uznana reklamacja wiąże się z naprawą produktu, jego wymianą na nowy lub innym, uzgodnionym z reklamodawcą sposóbem jej załatwienia, a następnie wysyłką produktu w możliwie najkrótszym czasie do reklamodawcy.

Zwrot kosztów poniesionych przez Konsumenta na wysyłkę produktu odbywa się przelewem bankowym, w wysokości nie większej niż cena dostawy danego produktu obowiązująca przy jego zakupie, jeżeli jest podana.

IV. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

Wszystkie przesyłki są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie.

Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności listonosza - kuriera.

Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie będą uznawane.

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, należy w momencie odbioru towaru, sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez dostawcę i odbiorcę.

Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, firma „AUTO-BAJER” kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

V. Zagubienie przesyłki

W sytuacji zaginięcia przesyłki dostarczanej przez Pocztę Polską, po otrzymaniu od Klienta informacji o takiej treści „AUTO-BAJER” po upływie 21 dni od daty wysłania towaru, składa wniosek o postępowanie reklamacyjne w placówce pocztowej. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela Poczty Polskiej, firma „AUTO-BAJER” kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

VI. Wymiana towaru

W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta.

W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki towaru pokrywa kupujący. Powtórna wysyłka towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru oraz zaksięgowania wpłaty za powtórną wysyłke wymienianego produktu.

Prosimy jednak o uprzednie skontaktowanie się z obsługą sklepu i rezerwację pożądanych modeli.

POZOSTAŁE:

Rękojmia i gwarancja - jakie uprawnienia ma kupujący?

Różnica między gwarancją a rękojmią

Rękojmia jest to wynikająca z ustawy , bezwzględna odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne sprzedanej rzeczy. Powstaje ona z mocy prawa, a jej ograniczenie czy też wyłączenie nie jest możliwe w umowach zawieranych z konsumentami.

Podstawową funkcją gwarancji jest ochrona kupującego przed konsekwencjami „zepsucia się przedmiotu objętego gwarancją, przed wadami przedmiotu oraz nieprawidłowym jego funkcjonowaniem na skutek ukrytych wad.

Gwarancja ma zapewnić zdatność rzeczy do normalnego użytku . Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z gwarancji dotyczy tylko cech użytkowych rzeczy (a nie także jej wartości rynkowej, estetyki, jak to ma miejsce przy rękojmi). Polega na zmniejszeniu użyteczności rzeczy wynikającej z jej zwyczajowego przeznaczenia. Odpowiedzialność z gwarancji nie zależy od charakteru wady jaką jest jej skrytość lub nie możność wykrycia jej przez kupującego. Ochrona Konsumenta polega na przywróceniu możliwości normalnego korzystania z przedmiotu objętego gwarancją. Nadmienić należy zobowiązanie gwaranta nie wygasa na skutek spełnienia świadczenia gwarancyjnego, lecz trwa dopóki cel zostanie osiągnięty oraz termin na jaki umowa gwarancyjna została zawarta nie dobiegnie końca.

Gwarancja jakości, w odróżnieniu od rękojmi, znajduje zastosowanie przy sprzedaży niektórych tylko rodzajów rzeczy: np. maszyny, telefony itp.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji wynika z faktu jej udzielenia kupującemu przez producenta produktu lub sprzedawcy - jest dobrowolnym aktem.

Niezgodność towaru z umową a odpowiedzialność sprzedawcy

Zasady dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru w stosunku do konsumenta zostały szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1176).

Ustawa ma na celu zabezpieczenie szeroko pojętego interesu konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest wadliwy. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że ustawa ma zastosowanie do dokonywanej w zakresie przedsiębiorstwa sprzedawcy sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa rzecz w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zatem znajdzie ona zastosowanie wyłącznie w stosunku do konsumentów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, a w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona już w chwili wydania. Przez niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową należy rozumieć sytuację, w której sprzedany towar nie nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Ponadto towar może być uznany za niezgodny z umową, gdy nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela (np. właściwości wskazane w oznakowaniu czy zapewnienia składane w reklamach). W przypadku wystąpienia jednej z powyżej opisanych przesłanek, osoba która nabyła wadliwy towar dysponuje szeregiem uprawnień przeciwko sprzedawcy. W pierwszej kolejności może ona żądać doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu poniesionych przez kupującego kosztów. Sprzedawca ma tylko 14 dni na ustosunkowanie się do powyższych roszczeń. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawcy w tym terminie uznaje się, że uznał on roszczenia kupującego za uzasadnione. W sytuacji, gdy kupujący nie może żądać naprawy lub wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, a w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna może on nawet odstąpić od umowy. Uprawnienia kupującego przeciwko sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową zostały jednak poddane pewnym ograniczeniom czasowym. Kupujący traci uprawnienia przewidziane powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia wady towaru nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Dodatkowo roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od stwierdzenie przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wykrycia wady). W celu zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie przed ich upływem zawiadomienia o wadliwości towaru, które to przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie również w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Niezależnie od powyższego sprzedawca odpowiada za wady towaru jedynie w przypadku ich wykrycia przed upływem lat 2 od wydania towaru kupującemu. Po upływie tego okresu nie będzie można żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jednakże należy nadmienić, że upływ powyższych terminów nie wyłącza uprawnień przysługujących kupującemu przeciwko sprzedawcy w sytuacji, gdy sprzedawca w chwili dokonania sprzedaży wiedział o wadliwości towaru i nie zwrócił na to uwagi kupującego. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży - kiedy możliwe? Zazwyczaj konsumenci składający reklamację dotyczącą zakupionego towaru domagają się w pierwszej kolejności zwrotu ceny. Nie zawsze jednak takie uprawnienie im przysługuje. W jakich sytuacjach sprzedawca będący przedsiębiorcą musi się liczyć z koniecznością zwrotu ceny? Naprawa lub wymiana towaru Żądanie zwrotu ceny aktualizuje się po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Złożenie takiego oświadczenia nastąpić może tylko pod pewnymi warunkami. Zasadniczo w pierwszej kolejności, stosowanie do unormowań z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego konsumentowi przysługuje żądanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Dopiero jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów lub też sprzedawca nie ustosunkował się do żądania wymiany lub naprawy towaru w terminie 14 dni, konsument może odstąpić od umowy albo sformułować żądanie stosownego obniżenia ceny. Takie kaskadowe ukształtowanie przez ustawodawcę uprawnień konsumenckich daje sprzedawcom szansę usunięcia tkwiącej w towarze wady, w taki sposób, aby zawartą umowę zachować w myśl zasady pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) oraz doprowadzić do wydania kupującemu towaru z nią zgodnego. W rezultacie dopiero niemożliwość, nieracjonalność wymiany lub naprawy towaru albo też bezczynność sprzedawcy otwierają przed konsumentem drogę do odstąpienia od umowy. Niezależnie od spełnienia powyższych warunków, możliwość odstąpienia od umowy jest wyłączona jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Za niezgodność istotną należy uznać taką, która uniemożliwia korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Skutki odstąpienia od umowy Odstąpienie niweluje skutki prawne zawartej umowy w taki sposób, jakby umowa nigdy nie była zawarta. Powoduje to konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń, co oznacza, że kupujący (na własny koszt) ma obowiązek zwrócić sprzedawcy towar, a sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy ma jednak pewną wadę. Zwrotu towaru konsument powinien dokonać na własny koszt. Może być to kłopotliwe jeżeli rozmiar, ciężar, właściwość towaru wymagają specyficznego opakowania lub odpowiedniego sposobu transportu. W tym kontekście niewątpliwie istotnym profitem dla konsumenta korzystającego z prawa wymiany lub naprawy towaru jest nieodpłatność tych świadczeń. Przedsiębiorca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty dostarczenia, demontażu, robocizny, a także ponownego zamontowania i uruchomienia towaru. Warto jednak zwrócić uwagę na literalne brzmienie przepisu odnoszącego się do tego zagadnienia. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu „kosztów poniesionych przez kupującego”. W rezultacie kupujący zobowiązany jest ponieść odpowiednie koszty związane z dostarczeniem sprzedawcy reklamowanego towaru, a następnie sprzedawca powinien je zwrócić. Koszty te powinny być zatem racjonalne, uzasadnione oraz udokumentowane. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca we własnym zakresie zorganizował ww. czynności oraz samodzielnie poniósł związane z tym koszty. Odstąpienie od umowy przy sprzedaży przez Internet Zdecydowanie łatwiejsze jest skorzystanie z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy w przypadku tzw. umów zawieranych na odległość (np. za pośrednictwem Internetu) lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Mowa o nich w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku tego typu transakcji konsument nie ma możliwości dokładnego obejrzenia towaru oraz zbadania jego właściwości przed transakcją. Dokonując zakupu przez Internet zazwyczaj polega jedynie na fotografiach oraz sporządzonym przez sprzedawcę opisie (często ogólnikowym). W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa np. w ramach domowej akwizycji lub pokazów towarów, konsument niejednokrotnie dokonuje zakupów pod wpływem impulsu, będącego wynikiem działań aktywnego sprzedawcy. Wycofanie się z tak zawartej umowy jest stosunkowo proste. Konsumenci mają prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie wymaga się stwierdzenia w nabytym towarze niezgodności z umową (w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej) lub skorzystania w pierwszej kolejności z innych roszczeń – np. wymiany towaru. Wystarczy złożyć sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Termin Jedynym ograniczeniem realizacji opisywanego uprawnienia jest dziesięciodniowy termin na złożenie oświadczenia, liczony od dnia otrzymania towaru. Jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług, termin ten liczy się od dnia zawarcia umowy. Do dochowania terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem. Niejednokrotnie wskazany termin jest jednak znacznie dłuższy i wynosi nawet trzy miesiące, z uwagi na brak realizacji leżącego po stronie przedsiębiorcy obowiązku powiadomienia konsumenta o przysługującym mu uprawnieniu do odstąpienia od umowy. Jeżeli powiadomienie takie wpłynie do kupującego po rozpoczęciu biegu wskazanego wyżej trzymiesięcznego terminu, termin ten ulega odpowiedniemu skróceniu do dziesięć dni od tej daty. Jak złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy? Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy sporządzić w formie pisemnej. Złożenie go w innej formie np. ustnej lub w drodze korespondencji elektronicznej nie rodzi jednak skutku nieważności. Ograniczenia dowodowe w przypadku ewentualnego sporu sądowego są łagodzone w stosunku do konsumentów na mocy art. 74 § 2 k.c. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedstawienie sporządzonego w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotnie ułatwia prowadzenie postępowania dowodowego w ramach zainicjowanego procesu sądowego. Obowiązki sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest jednostronnym oświadczeniem woli. Sprzedawca dla wywołania skuteczności oświadczenia nie musi dokonywać jego akceptacji lub się do niego ustosunkowywać. Oprócz obowiązku zwrotu ceny, o czym była mowa wyżej, sprzedawca zobowiązany jest do wypłaty odsetek ustawowych w przypadku dokonania przez kupującego przedpłat związanych z zawieraną transakcją. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić w terminie 14 dni. Istotny problem pojawia się na gruncie zagadnień związanych kosztami przesyłki towaru. Mamy bowiem do czynienia z kosztami wysłania towaru (do kupującego) oraz jego odesłania w przypadku odstąpienia od umowy. Nabywając towar w Internecie, zazwyczaj sprzedawcy wskazują wysokość ceny oraz dodatkowe koszty związane z dostarczeniem towaru, za które najczęściej płaci kupujący. O ile unormowania ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny pozwalają w sposób pośredni zinterpretować kto i w jakich sytuacjach zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru, to poważny dylemat pojawia się co do kosztów pierwotnego wysłania towaru. Problematyczne zagadnienie dość skromnie opisywane jest w literaturze. Jak złożyć reklamację? Problemy z uszkodzonym lub zepsutym towarem to najczęstszy powód telefonów na Infolinię Konsumencką Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. SKP odbiera głównie skargi dotyczące obuwia, odzieży, komputerów, sprzętu RTV/AGD oraz mebli. Warto zatem przypomnieć podstawowe zasady związane z dokonywaniem reklamacji. Po pierwsze , reklamację składamy do sprzedawcy. Pracownicy sklepów często usiłują kierować niezadowolonych konsumentów bezpośrednio do producenta – pamiętajmy więc, że przy reklamowaniu towarów wcale nie musimy powoływać się na gwarancję i kontaktować z serwisem, wystarczy złożyć u sprzedawcy reklamację z tytułu tzw. niezgodności towaru z umową (patrz przykładowe pismo reklamacyjne w ramce). Możemy się domagać naprawy zakupionego towaru lub jego wymiany na nowy. Po drugie , reklamację należy złożyć w ciągu dwóch lat od momentu zakupu towaru, a zarazem w ciągu dwóch miesięcy od momentu wykrycia wady. Jeśli przekroczymy powyższe terminy, sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wadliwy towar. Po trzecie , reklamację powinniśmy składać na piśmie, najlepiej wysyłając ją listem poleconym do sprzedawcy (za potwierdzeniem odbioru). Mamy wówczas dowód, że sprzedawca otrzymał naszą skargę. Po czwarte , sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do naszej reklamacji, Jeśli tego nie zrobi, przyjmuje się automatycznie, że uznał naszą reklamację.